Evangelisatie moet om Jezus draaien

Bron: Katholiek Nieuwsblad, 28 mei 2011

Auteur: Ed Arons

 

In Rome vond vorige week maandag de eerste bijeenkomst plaats van de pauselijke raad voor evangelisatie. En op zaterdag volgde in Utrecht het eerste treffen van het Nederlandse ‘Platform voor Evangelisatie’.

 

Stel dat u de kans krijgt in het programma “De Wereld Draait Door” in een halve minuut te vertellen wat het Evangelie inhoudt, wat zou u dan zeggen? Mgr. Everard de Jong weet het wel en reageert onmiddellijk: “Jezus.” Eén woord. En de rest van die halve minuut dan? “De rest van die halve minuut is er voor stilte om daarover na te denken.”

 

Zaterdag was de eerste bijeenkomst van het Platform voor Evangelisatie, een kader waarin alle organisaties die zich bezighouden met dit onderwerp elkaar kunnen treffen. Er waren in Utrecht afgevaardigden van evangeliserende parochies, van bisdommen, van nieuwe bewegingen als Focolare, Katholieke Charismatische Vernieuwing en de gemeenschap Emmanuel; van organisaties als het Centrum voor Parochiespiritualiteit, Inspiratie Magazine, Radio Maria, het Katholiek Alphacentrum, Kerk in Nood, Cursillo en Life Teen; van religieuze congregaties als de Blauwe Zusters en de Broeders van Sint-Jan.

Mgr. De Jong was er namens de bisschoppen als verantwoordelijke voor evangelisatie en catechese. “De bisschoppen juichen dit initiatief van harte toe”, wist hij te melden. In een workshop over hoe katholieken meer bewust gemaakt kunnen worden om te evangeliseren, veegde hij de concepttekst resoluut van tafel. “Ook in de Kerk moet het gaan om Jezus. Het moet gaan om het product en niet om de marketing. Over Jezus en niet over strategieën. Mensen moeten eerst door Hem geraakt worden.”

 

Doel van het platform is onderlinge uitwisseling om elkaar te bemoedigen, om doublures te voorkomen en om na te gaan hoe er (meer) samengewerkt kan worden. Uit een vooraf gehouden enquête bleek dat bovenaan het verlanglijstje een website staat, waarop alles op het gebied van katholieke evangelisatie te vinden is: adressen, materiaal, documentatie, evenementen et cetera.

Bij de uitwisseling kwam onder meer naar voren dat mensen die tot een levend geloof komen, opvang nodig hebben. “De meeste parochies kunnen die opvang niet bieden”, klonk het. “Onze parochies bevinden zich in een overgangssituatie”, gaf iemand aan als een van de redenen. “Start een kleine groep, bijvoorbeeld na een Alphacursus”, kwam als suggestie. “Heb de moed klein te beginnen.”

Dat er een vervolg komt van het platform was aan het einde van de dag de unanieme conclusie.

 

Wat in Utrecht in het klein plaats vond, gebeurde de maandag ervoor internationaal in Rome. Daar kwamen priesters en leken vanuit de hele wereld samen op de eerste bijeenkomst van de in september opgerichte pauselijke raad voor evangelisatie. Daar waren op uitnodiging zestig personen aanwezig uit 35 organisaties, waaronder de belangrijkste nieuwe bewegingen. Parochiepriester Jeroen Smith uit Leiden was erbij als verantwoordelijke van het Katholiek Alphacentrum, vertelde hij in Utrecht. Het hoofd van de raad, mgr. Fisichella, “benadrukte er het belang van ‘nieuwe evangelisten’ voor de nieuwe evangelisatie”. De Heilige Geest zorgt volgens de aartsbisschop voor veel methoden, omdat er zo veel verschillende mensen zijn. Het is van belang dat organisaties elkaar aanvullen in plaats van op eilandjes te werken.

Bemoedigend was zijn mededeling dat paus Benedictus de “kernen van nieuwe evangelisatie in de Kerk herkent en erkent”.

 

De bijeenkomst stond in het teken van de bisschoppensynode over evangelisatie die in oktober volgend jaar in Rome plaats zal vinden, en waarvan Benedictus XVI de resultaten in een ‘apostolische exhortatie’ zal presenteren.

Smith: “In de uitwisseling kwam onder meer naar voren dat de nieuwe evangelisatie over de hele wereld meestal gepaard gaat met eucharistische aanbidding. Dat die twee elkaar in evenwicht moeten houden, als een uit- en inademen.”

Half oktober zal er een tweede congres van de raad plaatsvinden ter voorbereiding van de bisschoppensynode een jaar later. Dan zal er een inventarisatie gemaakt worden van de veelheid van initiatieven en zal het fundament van de Nieuwe Evangelisatie besproken worden.

 

De gelijktijdigheid van beide bijeenkomsten laat zien dat Nederland met dit initiatief kennelijk past in een wereldwijde aandacht voor evangelisatie.

 

 

Leave a Reply




  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder