Ubicumque et semper

De Kerk heeft de plicht altijd en overal het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Hij, de eerste en hoogste evangelisator, gaf op de dag van zijn opgaan naar de Vader zijn apostelen de opdracht: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb” (Mat. 28,19-20). Trouw aan deze opdracht, is de Kerk, het volk dat God zich heeft verworven om de roemvolle daden van Hem te verkondigen (1 Pt. 2, 9), vanaf de dag van Pinksteren, waarop zij de Heilige Geest geschonken heeft gekregen, nooit moe geworden de hele wereld de schoonheid van het evangelie te doen kennen door Jezus Christus te verkondigen, ware God en ware mens, dezelfde “gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” (Hebr. 13, 8); met zijn dood en verrijzenis heeft Hij het heil verwezenlijkt door de oude belofte te vervullen. Daarom is de evangeliserende zending, voortzetting van het door de Heer Jezus gewilde werk, voor de Kerk noodzakelijk en onvervangbaar, uitdrukking van haar natuur zelf.

 

Lees verder

  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder